Photo d’Annie Spratt a Unsplash

Homenatge al meu pare, amant de la cultura catalana, mort de coronavirus

El meu pare va pertànyer a la generació que dugué la democràcia a Espanya. Morí tot confiant en aquells que insistentment escamparen la idea que el coronavirus no era sinó una grip normal. Mentre la crisi humanitària i econòmica més severa de les darreres dècades s’acarnissa amb Catalunya, aquesta és la seva història. La publiquem en aquesta Diada de Sant Jordi, tan particular.

« En un article anterior, s’ha descrit com diversos responsables polítics i líders d’opinió a Catalunya van deixar creure a la gent que estaven segurs, que no calia prendre precaucions, perquè el país no estava en zona de risc. Poques setmanes després i més de 9.000 morts de covid-19 més tard, és l’hora de començar a explicar les històries personals i retre homenatge a cadascuna de les víctimes. »

« El meu pare va pertànyer a la generació que dugué la democràcia a Espanya »

Foto d’Andrey Grinkevich a Unsplash
Foto de Duncan Kidd a Unsplash

« Tots els milers de víctimes mortals, com l’Agustí, tenien noms i cognoms, i una història per explicar »

Visiteu el Johns Hopkins Coronavirus Resource Center per a més informació sobre les dades oficials de víctimes mortals de covid-19 a Espanya. El Diari ARA manté un comptador propi per a Espanya i Catalunya.

--

--

CEO, Senior Global Affairs Advisor, Author | Fmr Envoy of the Catalan Gov to Austria & Central Europe | Vienna · Geneva · Madrid · Barcelona | adamcasals.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adam Casals

CEO, Senior Global Affairs Advisor, Author | Fmr Envoy of the Catalan Gov to Austria & Central Europe | Vienna · Geneva · Madrid · Barcelona | adamcasals.com