La Generalitat ignorà el seu propi Pla de mesures de prevenció de pandèmies

La Consellera de Salut tingué 22 llargs mesos per implementar les recomanacions del Pla interdepartamental i intersectorial de Salut pública de 2017. Ja hi ha gairebé 11.000 morts per coronavirus a Catalunya, que se situa en el grup capdavanter en mortalitat per habitant a tot el món occidental.

El PINSAP volia ser un “pla compartit de salut en totes les polítiques per millorar la salut de tothom”. Portada del díptic de presentació del Pla. Agència de Salut Pública de Catalunya, 2017.

« El Pla de Salut Pública de 2017, vigent a Catalunya, insisteix en la necessitat de millora de la rendició de comptes dels responsables polítics sobre l’impacte en salut »

El Pla de Salut de 2017 declarà la “implementació” de l’estratègia de STP, consistent en la millora de “la rendició de comptes dels responsables de polítiques sobre l’impacte en la salut de tots els nivells de formulació de polítiques”, en la cita al·lusiva a l’OMS.
Els “Problemes de salut emergent” eren una de les “Àrees temàtiques d’acció prioritària” del Pla de Salut de 2017.

« No sabem si l’actual Govern català es llegí el seu propi Pla de Salut, però sí que suspendria en els seus criteris d’avaluació »

Visiteu el Johns Hopkins Coronavirus Resource Center per a més informació sobre les xifres oficials de morts per covid-19 a Espanya, així com en relació al rànquing internacional de taxa de mortalitat per habitant. 2. El Diari ARA manté un comptador propi per a Espanya i Catalunya, incloent-hi les xifres de la Generalitat, que Ok Diario suma al seu comptador per a Espanya, juntament amb les de la Comunidad de Madrid. Eldiario.es descriu amb mapes i gràfics l'evolució de casos a Espanya i al món. La Generalitat de Catalunya permet "la reutilització de continguts i dades" del seu portal "sempre que se'n citi la font“ (art. 17.1 Llei 19/2014).

--

--

CEO, Senior Global Affairs Advisor, Author | Fmr Envoy of the Catalan Gov to Austria & Central Europe | Vienna · Geneva · Madrid · Barcelona | adamcasals.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adam Casals

CEO, Senior Global Affairs Advisor, Author | Fmr Envoy of the Catalan Gov to Austria & Central Europe | Vienna · Geneva · Madrid · Barcelona | adamcasals.com