Llàgrimes de cocodril

Mentre la Generalitat fracassa en el seu pla per controlar la pandèmia, la consellera es deixa fotografiar en un entorn íntim. És sexista indignar-se per les fotos d’Alba Vergés, responsable de Salut incapaç de demanar disculpes pels seus greus errors de gestió?

La Consellera, abatuda. Foto de Marc Puig Pérez / Esquerra, publicada a Twitter.

Davant del fracàs de la seva gestió, els models exitosos de lideratge femení per fer front a la crisi queden lluny de la manca d’empatia de la Consellera.

“Líders femenines lloades per la seva resposta davant del covid-19”. CNN, emissió en directe del 19 d’Abril.
Twitter envelleix malament.
Visiteu el Johns Hopkins Coronavirus Resource Center per a més informació sobre les xifres oficials de morts per covid-19 a Espanya, així com respecte al rànquing internacional de taxa de mortalitat per habitant. El Diari ARA manté un comptador propi per a Catalunya i Espanya, que inclou les xifres de la Generalitat.

--

--

CEO, Senior Global Affairs Advisor, Author | Fmr Envoy of the Catalan Gov to Austria & Central Europe | Vienna · Geneva · Madrid · Barcelona | adamcasals.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adam Casals

CEO, Senior Global Affairs Advisor, Author | Fmr Envoy of the Catalan Gov to Austria & Central Europe | Vienna · Geneva · Madrid · Barcelona | adamcasals.com